ZAPROSZENIE

Katedra Ekonomii

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

zaprasza do udziału w konferencji naukowej,

organizowanej pod honorowym patronatem

JM Rektor prof. dr hab. inż. Celiny Olszak

„Systemy gospodarcze i ich ewolucja.
Główne wyzwania i kierunki badań – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",

która odbędzie się w Wiśle dniach 21-23 września 2023 roku.

    Będzie to już czternasta konferencja z cyklu „Systemy gospodarcze i ich ewolucja”. Pierwsza z nich odbyła się w 1999 roku. Przedmiotem dyskusji na wcześniejszych konferencjach były m.in. takie zagadnienia jak: system gospodarczy Polski i innych krajów postsocjalistycznych w kontekście transformacji systemowej, a także członkostwa w Unii Europejskiej, społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych, mikro- i mezoekonomiczne aspekty systemów gospodarczych, systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, rola państwa i rola rynku w gospodarce oraz systemowe uwarunkowania innowacji w gospodarce.

    Tegoroczna konferencja jest przewidziana jako podsumowanie 25 lat badań nad systemami gospodarczymi powadzonymi przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Swadźby i trzynastu wcześniej zorganizowanych konferencji. Jej celem jest identyfikacja głównych wyzwań w obszarze badań systemów gospodarczych i ustalenie kierunków badań prowadzonych współcześnie nad systemami gospodarczymi, z uwzględnieniem zachodzących zmian technologicznych oraz celów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ważny jest także kontekst historyczny i procesy polityczne wpływające na kształt systemów gospodarczych, w nawiązaniu do zmian systemu gospodarczego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

    Z założenia konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, integrujący podejścia badawcze ekonomistów, socjologów, prawników, politologów, historyków i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych do systemów gospodarczych i ich zmian. W związku z tym liczymy na szeroki udział przedstawicieli także innych nauk społecznych, który z pewnością wzbogaci prowadzone dyskusje oraz pozwoli na wyeksponowanie wielostronnego spojrzenia na problemy systemów gospodarczych we współczesnym świecie.

    Proponujemy następujące bloki tematyczne: Ewolucja systemów gospodarczych po II wojnie światowej, Bieżące wydarzenia społeczno-polityczne a zmiany w systemach gospodarczych w skali makro, Perspektywy systemów gospodarczych w kontekście spowolnienia procesów globalizacji, Zmiany technologiczne a przyszłość systemów gospodarczych, Kierunki badań nad systemami gospodarczymi. Powyższe zagadnienia oczywiście nie wyczerpują problematyki zarysowanej tytułem konferencji. Jesteśmy otwarci na inne propozycje mieszczące się w obszarze szeroko rozumianych systemów gospodarczych w skali makro.

    Serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy od wielu lat uczestniczą w naszej cyklicznej konferencji, jak i osoby, które z różnych przyczyn do tej pory nie mogły wcześniej w niej uczestniczyć oraz młodych pracowników naukowych zainteresowanych powyższą problematyką.

Kierownik Katedry Ekonomii
Dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Stanisław Swadźba